Số/Ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
286/QĐ-CTUBND
2/10/2009

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Về việc giao chỉ tiêu thực hiện chương trình Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2009

445/QĐ-UBND
8/11/2008

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

368/QĐ-UBND
16/6/2008

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Thành lập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện, thành phố trực thuộc Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

367/QĐ-UBND
16/6/2008

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Thành lập Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trực thuộc Sở Y tế

88/QĐ-CTUBND
1/03/2008

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Về việc giao chỉ tiêu thực hiện chương trìnhdân số - gia đình và trẻ em tỉnh năm 2008

 

Liên kết