Chương trình Đào tạo Dân số - Y tế Chương trình Đào tạo Dân số - Y tế

Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ DS-KHHGĐ cho cộng tác viên DS-KHHGĐ

-          Quyết định 762/QĐ-TCDS ngày 31/12/2013 về việc ban hành tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ DS-KHHGĐ cho cộng tác viên DS-KHHGĐ

-          Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ DS-KHHGĐ

Tài liệu tập huấn giảng viên về Truyền thông mất cân bằng giới tính khi sinh

Giáo trình dạy nghề Dân số-Y tế trình độ sơ cấp

           Thực hiện chương trình hợp tác năm 2011 giữa Tổng cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) và Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA), Tổng cục DS-KHHGĐ đã phối hợp với Vụ Khoa học đào tạo (Bộ Y tế), Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông xây dựng giáo trình dạy nghề Dân số - Y tế trình độ sơ cấp nhằm kịp thời đáp ứng yêu cầu đào tạo đối tượng sơ cấp Dân số - Y tế, một mã ngành mới có ở Việt Nam.
Tổng cục DS-KHHGĐ trân trọng giới thiệu Chương trình dạy nghề Dân số - Y tế trình độ sơ cấp và bộ giáo trình nói trên.
Giáo trình đào tạo Dân số-Y tế trình độ trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy (phần Dân số)
             Thực hiện chương trình hợp tác năm 2011 giữa Tổng cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) và Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA), Tổng cục DS-KHHGĐ đã phối hợp với Vụ Khoa học đào tạo (Bộ Y tế), Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông xây dựng các giáo trình phần Dân số trong bộ giáo trình Trung cấp DS-YT trình độ trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy nhằm kịp thời đáp ứng yêu cầu đào tạo đối tượng trung cấp Dân số - Y tế. Các giáo trình này đã được Hội đồng khoa học của Bộ Y tế thẩm định và trường Cao đẳng Y tế Hà Đông sử dụng đào tạo trong nhà trường.
           Tổng cục DS-KHHGĐ trân trọng giới thiệu Chương trình khung, Chương trình đào tạo ngành Dân số - Y tế trình độ trung cấp chuyên nghiệp hệ chính qui và 7 giáo trình phần Dân số như sau:
 
Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ Dân số-KHHGĐ đạt chuẩn viên chức Dân số
 Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ DS-KHHGĐ cho cán bộ công chức-viên chức
 

 

 

Liên kết