LÃNH ĐẠO TỔNG CỤC DÂN SỐ - KHHGĐ


 

TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHỤ TRÁCH
  ThS. NGUYỄN VĂN TÂN

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
   TS. LÊ CẢNH NHẠC

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
   CN. HỒ CHÍ HÙNG


PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

ThS.Bs NGUYỄN THỊ NGỌC LAN

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 Bs CK2. VÕ THÀNH ĐÔNG