KẾT QUẢ CÔNG TÁC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH NĂM 2012 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM  2013

 


I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2012

1. Thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch

 Bám sát định hướng của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước và trực tiếp là sự lãnh đạo của Ban cán sự, Lãnh đạo Bộ, Tổng cục đã tập trung chỉ đạo điều hành, chủ động, sáng tạo trong việc tổ chức, thực hiện công tác DS-KHHGĐ. Với những cố gắng nỗ lực, toàn ngành đã đạt chỉ tiêu giảm tỷ lệ sinh được giao 0,1 phần ngàn và là năm thứ 4 liên tiếp hoàn thành chỉ tiêu này; các chỉ tiêu về thực hiện các biện pháp tránh thai (100%), số bà mẹ được sàng lọc trước sinh, số trẻ em sinh ra được sàng lọc sơ sinh (150%)  năm 2012 đều đạt theo kế hoạch được Bộ Y tế giao. Đặc biệt, tỉ số giới tính khi sinh bước đầu được khống chế và ở mức 112,3 nam/100 nữ năm 2012, chỉ tăng 0,4 điểm % so với năm 2011 (111,9) trong khi các năm trước đây tăng từ 0,7-1,15 điểm %. Với những thành tích trên, Tổng cục đã được Bộ trưởng tặng cờ thi đua của Bộ năm 2012.

2. Công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành

2.1. Thực hiện Quy chế, lề lối làm việc:

Trong năm 2012, các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Y tế đã được Tổng cục cụ thể hoá thành kế hoạch, văn bản chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện đạt kết quả. Thường xuyên báo Bộ trưởng, Thứ trưởng phụ trách về tình hình thực hiện chương trình công tác DS-KHHGĐ và xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ các công việc quan trọng.

Thực hiện phân công từng Lãnh đạo Tổng cục phụ trách các Vụ, đơn vị và từng địa phương cụ thể ngay từ đầu năm 2012. Trên cơ sở đó, Lãnh đạo Tổng cục giao ban định kỳ với từng Vụ, đơn vị và thường xuyên đi cơ sở để kiểm tra, chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện chương trình công tác năm. Đối với những vấn đề phát sinh, vướng mắc đều được trao đổi, bàn bạc giữa tập thể Lãnh đạo Tổng cục, qua đó tạo được sự thống nhất cao trong chỉ đạo, điều hành.

Phương thức chỉ đạo, điều hành, lề lối làm việc của Tổng cục tiếp tục được đổi mới theo hướng duy trì nền nếp giao ban cơ quan định kỳ 2 tuần/lần; giao ban với các tỉnh, thành phố 2 lần/năm. Thực hiện tốt chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề, đột xuất theo yêu cầu của cấp trên. Chuẩn bị dự thảo tờ trình, dự thảo các đề án trình Lãnh đạo Bộ thông qua kịp thời và có chất lượng. Ban hành các văn bản, chỉ đạo điều hành, hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu, thực hiện chuyên môn nghiệp vụ về DS-KHHGĐ đối với các tỉnh, thành phố đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao.

2.2. Thực hiện xây dựng các Đề án, ban hành văn bản:

a) Các văn bản đã được ban hành:

- Quyết định số 1199/QĐ-TTg ngày 31/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ  phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia DS-KHHGĐ giai đoạn 2012-2015.

- Quyết định số 711/QĐ-BYT ngày 09/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục trang thiết bị y tế cho đội lưu động thực hiện kế hoạch hóa gia đình tuyến huyện giai đoạn 2012-2015; Quyết định số 4245/QĐ-BYT ngày 31/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt các dự án, Đề án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia DS-KHHGĐ giai đoạn 2012-2015...

Tổng cục đã hoàn thành nhiều báo cáo chuyên đề báo cáo Thủ tướng Chính phủ như:  Báo cáo chuyên đề về thực trạng mất cân bằng giới tính khi sinh và các giải pháp can thiệp; Báo cáo về Dân số là một trong những yếu tố quyết định sự phát triển bền vững đất nước. Tham mưu trình Lãnh đạo Bộ ban hành 59 Quyết định và các văn bản hành chính khác; ban hành theo thẩm quyền 797 Quyết định cá biệt, 1375 văn bản hành chính khác, đảm bảo đúng thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật.

b) Các Đề án đang hoàn thiện:

- Đề án can thiệp giảm tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2013-2020 (tờ trình số 1409/TTr-BYT ngày 26/12/2012).

Các đề án khác như: dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về dân số (Thủ tướng chỉ đạo lồng ghép với nghị định xử phạt vi phạm về y tế); dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp cho cộng tác viên dân số (chờ xem xét tổng thể chung cùng với các ngành khác)... Tổng cục đã hoàn thành dự thảo theo đúng thời gian đăng ký trong chương trình xây dựng với cấp trên; Dự thảo Thông tư liên tịch Bộ Y tế và Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với việc thực hiện tiếp thị xã hội bao cao su và phương tiện tránh thai và Dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia DS-KHHGĐ đang trong quá trình hoàn thiện để trình ban hành.

3. Hoàn thành các hoạt động theo chương trình công tác

Chương trình công tác năm 2012 đã được các đơn vị chủ động xây dựng và được Lãnh đạo Tổng cục phê duyệt sớm tại quyết định số 09/QĐ-TCDS ngày 8/2/2012 và được điều chỉnh tại quyết định số 225/QĐ-TCDS ngày 26/7/2012 nhằm đảm bảo các yêu cầu như sự kết hợp nhiệm vụ của từng đơn vị và của các đơn vị theo nhiệm vụ chung của cơ quan, ý kiến chỉ đạo của cấp trên với sự đề xuất của đơn vị. Trong  năm 2012, Tổng cục đã hoàn thành 96% (116/121 hoạt động) kế hoạch đề ra theo chương trình công tác, trong đó một số Vụ, đơn vị hoàn thành 100% hoạt động gồm: Văn phòng, Thanh tra, Báo GĐXH, Vụ Truyền thông-Giáo dục, Ban quản lý các dự án thuộc CTMT, BQL xây dựng trụ sở Tổng cục.

4. Các hoạt động quản lý nhà nước trên các lĩnh vực

4.1. Kế hoạch và tài chính:

Tham mưu trình Lãnh đạo Bộ Y tế ban hành hướng dẫn số 1322/BYT-TCDS ngày 14/03/2012 về hướng dẫn kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia DS-KHHGĐ và công văn số 4453/BYT-TCDS đôn đốc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia DS-KHHGĐ năm 2012. Ban hành theo thẩm quyền văn bản số 254/TCDS-KHTC ngày 17/05/2012 về việc hướng dẫn chi tiết chỉ tiêu, nhiệm vụ chương trình mục tiêu quốc gia DS-KHHGĐ năm 2012.

Ban hành Quyết định số 160/QĐ-TCDS về việc giao kế hoạch hoạt động và dự toán kinh phí cho các đơn vị dự toán trực thuộc Tổng cục năm 2012; thực hiện việc thẩm định, trình phê duyệt các hoạt động của các đơn vị; tổng hợp và điều chỉnh kịp thời kế hoạch hoạt động và dự toán trong quá trình triển khai thực hiện. Chủ động và xây dựng các chỉ tiêu, kế hoạch, dự toán và hướng dẫn thực hiện chương trình năm 2013.

Trong năm 2012, đã phối hợp với các vụ, đơn vị hoàn thành thủ tục, thẩm định và trình phê duyệt kết quả đấu thầu đối với 71 gói thầu của Tổng cục, đảm bảo hiệu quả và theo đúng quy định hiện hành.

4.2. Dân số-KHHGĐ:

- Lập kế hoạch cung cấp đầy đủ, kịp thời các phương tiện tránh thai theo nhu cầu của 63 tỉnh, thành phố và các Bộ, ngành. Cung cấp trang thiết bị phụ vụ KHHGĐ và sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh cho các tỉnh, thành phố. Hướng dẫn triển khai chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ CSSKSS/ KHHGĐ đến vùng đông dân có mức sinh cao, vùng khó khăn, tổng hợp và ra thông báo về tình hình thực hiện chiến dịch đợt I, đợt II và cả năm 2012. Xây dựng và thử nghiệm mô hình truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ và nâng cao chất lượng dân số.

- Hướng dẫn địa phương tiếp tục duy trì và mở rộng việc triển khai các hoạt động của mô hình, đề án về nâng cao chất lượng dân số, nâng cao chất lượng giống nòi như: Đề án sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh; đề án can thiệp làm giảm tỷ lệ mắc bệnh Thalassemia tại cộng đồng; mô hình tảo hôn và kết hôn cận huyết thống; đề án nâng cao chất lượng dân số của dân tộc ít người; mô hình tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân; đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh; đề án Tư vấn và chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng.

- Tổ chức thành công hội thảo quốc gia về mất cân bằng giới tính khi sinh; tham mưu với Bộ trưởng Bộ Y tế tổ chức đoàn công tác do Lãnh đạo Bộ làm trưởng đoàn đến và làm việc với Tỉnh ủy, Thành ủy và UBND 10 tỉnh, thành phố có tỉ số giới tính khi sinh cao nhất toàn quốc (từ 115nam/100nữ trở lên) để bàn các giải pháp, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc nhằm khắc phục tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn. Tham mưu xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ Đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2012-2020. Đề xuất Ban Bí thư về việc xây dựng chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc giải quyết vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh ở Việt Nam.

4.3. Truyền thông giáo dục:

 Trong  năm 2012, Tổng cục đã phối hợp hoàn thiện và tổ chức buổi Lễ ký kết Chương trình phối hợp truyên truyền các nội dung về DS-KHHGĐ giai đoạn 2012-2015 với 10 Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và 03 cơ quan truyền thông đại chúng. Xây dựng tiêu chí kỹ thuật và mua trang thiết bị truyền thông cho tuyến cơ sở. Tổ chức các hoạt động truyền thông nhân ngày dân số thế giới 11/7; ngày dân số Việt Nam 26/12; phát động tháng hành động quốc gia về Dân số năm 2012 và tổ chức thành công liên hoan tuyên truyền viên dân số các cấp năm 2012. Duy trì hiệu quả việc tư vấn qua tổng đài viễn thông và internet. Duy trì các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về DS-KHHGĐ trên báo Báo gia đình và xã hội của ngành.

4.4. Tổ chức - cán bộ:

 Xây dựng và hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục DS-KHHGĐ thay thế Quyết định số 18/2008/QĐ-TTg ngày 18/01/2008. Trình Lãnh đạo Bộ xin chủ trương để bổ nhiệm 01 Phó Tổng cục trưởng; thực hiện quy trình và bổ nhiệm: 02 Vụ trưởng; 03 Phó Vụ trưởng và tương đương; 01 lãnh đạo cấp phòng; Làm thủ tục thuyên chuyển công tác: 02 công chức; tiếp nhận 01 công chức; Tham mưu cho cấp có thẩm quyền thành lập, kiện toàn các Ban điều hành, Ban quản lý dự án...; các Hội đồng của Tổng cục theo phân cấp để ổn định và triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia DS-KHHGĐ và các dự án được tài trợ

4.5. Đào tạo và quản lý khoa học:

          - Tổng cục DS-KHHGĐ đã xây dựng và hoàn thiện chương trình và tài liệu đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ DS-KHHGĐ đạt chuẩn viên chức dân số; chương trình và bộ tài liệu đào tạo Sơ cấp và Trung cấp Dân số Y tế; tài liệu “Bồi dưỡng về lồng ghép giới trong công tác DS-KHHGĐ cho cán bộ cơ sở”; tài liệu Bồi dưỡng nghiệp vụ DS-KHHGĐ 2 tháng. Trong năm 2012 đã đào tạo cho 1.200 lượt cán bộ tham dự 21 lớp tập huấn do Tổng cục DS-KHHGĐ tổ chức về các lĩnh vực như hệ cơ cở dữ liệu dân số, tiếp thị xã hội các PTTT, quản lý hậu cần, dịch vụ KHHGĐ/SKSS với sàng lọc trước sinh, sau sinh, đề án tư vấn sức khỏe người cao tuổi, nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ và đào tạo; lớp giảng viên về chương trình đào tạo bồi dưỡng đạt chuẩn viên chức dân số, chương trình trung cấp DSYT và chương trình 2 tháng;  Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Y tế trong việc cử cán bộ của Tổng cục theo học các lớp tập huấn, bồi dưỡng theo chương trình đào tạo năm 2012 của Bộ.

Tiếp tục thực hiện việc kiện toàn Hội đồng Khoa học, đảm bảo chuyển tải kịp thời các thông báo về nhiệm vụ kế hoạch công nghệ cho các Vụ đơn vị cá nhân để tham gia. Trong  năm, đã thành lập Hội đồng khoa học Tổng cục nhiệm kỳ 2012-2017; Xây dựng và đăng ký 01 đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước và 11 đề tài nghiên cứu cấp Bộ.

4.6. Hợp tác quốc tế:

Tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế, trong  năm, Tổng cục đã phối hợp với UNFPA xây dựng và triển khai các hoạt động trong khuôn khổ dự án hợp tác giai đoạn 2012-2016; Tổ chức tiếp đón và làm việc với các đoàn chuyên gia quốc tế sang trao đổi kinh nghiệm về công tác DS-KHHGĐ bao gồm: Đoàn Nghị sĩ Quốc hội Ấn độ; Đoàn EU; Đoàn chuyên gia của WHO, Trung Quốc... Thực hiện việc ký chương trình hợp tác với Ủy ban Quốc gia DS-KHHGĐ Trung Quốc; tổ chức 24 đoàn ra với 119 cán bộ đi học tập kinh nghiệm về công tác DS-KHHGĐ của các nước trên thế giới.

4.7. Giám sát, thanh tra, kiểm tra:

- Thực hiện kiểm tra việc thực hiện tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai phục vụ chương trình DS-KHHGĐ của Hội Kế hoạch hoá gia đình Việt Nam và Ban Quản lý Mô hình Tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai. Kiểm tra các tài liệu, xuất bản phẩm tuyên truyền về phương pháp lựa chọn giới tính thai nhi tại 06 tỉnh; kiểm tra công tác đảm bảo hậu cần phương tiện tránh thai tại 6 tỉnh; kiểm tra thực hiện Đề án sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sau sinh tại 03 Trung tâm khu vực và 05 tỉnh; kiểm tra tình hình siêu âm, nạo phá thai liên quan đến lựa chọn giới tính thai nhi tại 04 tỉnh, thành phố... Qua công tác kiểm tra, giám sát, các đoàn giám sát đã có những đề xuất kiến nghị kịp thời giúp các đơn vị có biện pháp tháo gỡ khó khăn, giải quyết kịp thời các bất cập tồn tại cần khắc phục trong quá trình thực hiện nhằm tăng cường hiệu quả của việc TTXH trong thời gian tới.

- Trong năm 2012, Lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ làm trưởng đoàn đã đến làm việc với Ban Chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ, Sở Y tế, Chi cục DS-KHHGĐ 57/63 tỉnh thành phố về việc triển khai thực hiện công tác DS-KHHGĐ năm nhằm giúp địa phương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về công tác DS-KHHGĐ.

4.8. Thông tin Tư liệu:

Cung cấp kịp thời các thông tin số liệu về DS-KHHGĐ phục vụ công tác chỉ đạo điều hành. Xây dựng và ban hành danh mục, tiêu chí kỹ thuật trang thiết bị phục vụ kho dữ liệu điện tử về DS-KHHGĐ giai đoạn 2012-2015. Chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật đối với các địa phương về báo cáo thống kê chuyên ngành và cập nhật số liệu biến động dân số vào kho dữ liệu điện tử các cấp. Duy trì tốt hệ thống văn phòng điện tử cũng như mạng riêng ảo tại Tổng cục cũng như các địa phương.

4.9. Tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai:

Chủ động xây dựng, đăng ký sở hữu bản quyền thương hiệu và công bố nhãn hiệu NightHappy, đánh dấu bước chuyển biến hết sức cần thiết trong việc cung cấp phương tiện tránh thai. Triển khai kế hoạch TTXH đối với BCS và viên uống tránh thai trong toàn hệ thống làm công tác DS-KHHGĐ. Đến hết năm 2012, đã thực hiện bán TTXH 10.590.000 chiếc BCS; 1.226.000 vỉ viên uống tránh thai hiệu NightHappy.

4.10. Các Dự án, Đề án:

Tổ chức triển khai Đề án Kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển; các hoạt động của dự án viện trợ như ADB, PATH đảm bảo hoàn thành các hoạt động theo kế hoạch đã được phê duyệt. Phối hợp với Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ Y tế trong việc hoàn thiện các thủ tục đóng các dự án HIV/AIDS, Hỗ trợ phương tiện tránh thai, KFW4, ReachII, PG0009...

5. Xây dựng và phát triển cơ quan

5.1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tiếp tục được quan tâm, quy chế dân chủ được thực hiện tốt, khối đoàn kết thống nhất trong Tổng cục ngày càng được tăng cường.

- Quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ công chức, lãnh đạo Tổng cục đã phối hợp chặt chẽ với Đảng uỷ và các tổ chức chính trị -  xã hội, các tổ chức quần chúng tổ chức tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị với các hình thức tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng.

- Thực hiện tốt qui chế dân chủ và tiếp tục công khai hoá các lĩnh vực nhạy cảm trong công tác quản lý như: chính sách, chế độ, nâng lương, đề bạt, bổ nhiệm và quy hoạch cán bộ v.v.... Việc lấy ý kiến từ cơ sở, từ cán bộ công chức được tổ chức tốt đã có tác dụng củng cố khối đoàn kết thống nhất trong cơ quan, động viên cán bộ công chức vươn lên hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được giao.

5.2. Việc  thực hiện quy chế làm việc, công tác quản lý tài chính, tài sản được thực hiện theo đúng quy định và đi vào nề nếp. Công tác chăm lo đời sống tiếp tục được quan tâm.

   - Tăng cường việc đôn đốc, giám sát thực hiện các Quy định, Quy chế làm việc của Tổng cục, các quy trình ISO đã được ban hành. Các quy định về xây dựng và thực hiện chương trình công tác tuần, tháng, quý, năm, chế độ giao ban lãnh đạo, giao ban cơ quan, hội họp, tiếp khách, đi công tác, thông tin, báo cáo v.v... của Tổng cục ngày càng được củng cố và đi vào nền nếp.

- Công tác quản lý tài chính, tài sản, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có những tiến bộ nhất định. Việc kiểm kê, mua sắm tài sản được thực hiện đúng quy định. Việc giải quyết công nợ tạm ứng của cá nhân và tập thể được thực hiện và duy trì tốt.

- Phong trào thi đua hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn, việc thực hiện chế độ, chính sách cán bộ được thực hiện đúng quy định, công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ công chức tiếp tục được quan tâm.

5.3. Công tác xây dựng trụ sở mới của Tổng cục được triển khai theo đúng tiến độ đã đề ra, đảm bảo chất lượng cũng như an toàn lao động. Đến hết 2012, công trình đã hoàn thành phần xây thô và đang triển khai việc hoàn thiện, phấn đấu đến tháng 11/2013, Tổng cục chuyển về trụ sở mới làm việc theo kế hoạch.

II. MỘT SỐ HẠN CHẾ

- Việc giao chỉ tiêu kinh phí năm 2012 chậm so với những năm trước đây nên các hoạt động cũng chậm so với tiến độ, kế hoạch. Sự phối hợp trong giải quyết công việc giữa một số Vụ, đơn vị chưa thực sự tốt.

- Tổ chức bộ máy, năng lực cán bộ ở một số vị trí công tác và tinh thần trách nhiệm chưa đáp ứng được yêu cầu. Trình độ ứng dụng công nghệ thông tin chưa đồng đều. Điều kiện làm việc của cán bộ còn thiếu, 2 năm liên tiếp không được bố trí mua sắm trang thiết bị và phương tiện làm việc cho cán bộ.

- Việc thực hiện quy chế làm việc và các quy chế khác chưa nghiêm trên một số mặt như: báo cáo, thời hạn xử lý văn bản trả lời kiến nghị, đề nghị, ý kiến góp ý, thủ tục trình xử lý công việc và phê duyệt văn bản v.v.

- Nguồn kinh phí hành chính phục vụ chi thường xuyên của Tổng cục còn hạn hẹp, không đáp ứng đủ chi, chậm lương cho cán bộ, công chức vào tháng cuối năm 2012.

III PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CƠ QUAN NĂM 2013

1. Mục tiêu chung:

Thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp Bộ trưởng chỉ đạo, điều hành toàn ngành DS-KHHGĐ triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, phát huy nỗ lực duy trì vững chắc mức giảm sinh thấp, đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch về giảm tỉ lệ sinh giao 0,1‰ Chính phủ giao. Đảm bảo sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và chính quyền các cấp, tổ chức bộ máy và cán bộ được củng số và kiện toàn, sự phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể được tăng cường. Thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu về số người thực hiện các biện pháp tránh thai; tốc độ tăng tỉ số giới tính khi sinh 0,4 điểm %; tỉ lệ bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh 7,0%; tỉ lệ trẻ em mới sinh được sàng lọc sơ sinh 16,0%. Triển khai thực hiện đồng bộ có hiệu quả công tác truyền thông giáo dục; đảm bảo hậu cần và cung cấp dịch vụ KHHGĐ; các mô hình về cơ cấu dân số và nâng cao chất lượng dân số; các hoạt động Đề án kiểm soát dân số vùng biển, đảo và ven biển; các hoạt động chuẩn bị và triển khai đề án can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Đồng thời tiếp tục xây dựng cơ quan vững mạnh về chính trị, tư tưởng, chuyên môn nghiệp vụ, phong cách làm việc chuyên nghiệp.

2. Các nhiệm vụ cụ thể:

2.1. Đảm bảo tiến độ, xây dựng và triển khai thực hiện có chất lượng các đề án, văn bản quy phạm pháp luật được giao về DS-KHHGĐ:

Chú trọng, ưu tiên đối với Đề án can thiệp giảm tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2013-2020 đã trình Thủ tướng Chính phủ để sớm được ban hành. Tập trung lực lượng xây dựng và hoàn thiện các Đề án đã đăng ký trong chương trình công tác như dự thảo Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc giải quyết vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục; Đề án phát triển dân số, lao động, đào tạo, gia đình và chính sách xã hội. Hoàn thiện dự thảo các thông tư như: Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia DS-KHHGĐ giai đoạn 2012-2015; Thông tư liên tịch hướng dẫn về quản lý và tổ chức thực hiện tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai; Thông tư hướng dẫn về tổ chức bộ máy và chính sách, chế độ đối với viên chức dân số...

2.2. Tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia DS-KHHGĐ, hỗ trợ các địa phương tổ chức thực hiện tốt kế hoạch năm 2013, hướng đến hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch về dân số-KHHGĐ. Thực hiện việc rà soát và hướng dẫn cụ thể hoạt động về kế hoạch-tài chính, truyền thông-giáo dục, mô hình, đề án... tạo thuận lợi cho các địa phương tổ chức thực hiện.

- Tập trung chỉ đạo các địa phương, đơn vị triển khai tốt các hoạt động truyền thông giáo dục và cung cấp dịch vụ thường xuyên, chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ KHHGĐ; thực hiện tốt các chính sách khuyến khích tập thể, cá nhân; tiếp tục thực hiện và thực hiện và mở rộng địa bàn một số mô hình, đề án về nâng cao chất lượng dân số, cơ cấu dân số.

- Nắm chắc các thông tin phản hồi từ địa phương để phát hiện kịp thời những địa phương gặp khó khăn trong triển khai xây dựng, bảo vệ kế hoạch, trong tổ chức thực hiện đề xuất biện pháp hỗ trợ, giải quyết. Tổ chức tốt các cuộc giao ban định kỳ, hội thảo, hội nghị chuyên đề về DS-KHHGĐ với các địa phương để nắm bắt tình hình, phát hiện các vấn đề chung, kịp thời xử lý để điều chỉnh các biện pháp điều hành.

2.3. Động viên toàn thể cán bộ công chức, chủ động và tích cực hoàn thành chương trình công tác đã được phê duyệt:

- Thực hiện sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định như: Quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế thi đua khen thưởng, quy chế văn thư-lưu trữ, quy chế làm việc của các ban quản lý dự án... Đổi mới chỉ đạo, điều hành trong tổ chức thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ, đảm bảo sâu sát, cụ thể và hiệu quả; đề cao trách nhiệm cá nhân, đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là đạo đức, tinh thần tận tụy với công việc; đổi mới lề lối làm việc trong việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật, chỉ đạo của cấp trên. Phân công rõ đến từng việc, từng cá nhân thực hiện, quy định cụ thể thời gian, tiến độ thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

- Chủ động triển khai các hoạt động theo chương trình công tác năm 2013 như: Giao Kế hoạch và dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2013 cho các đơn vị dự toán. Theo dõi sát tình hình thực hiện kế hoạch, kịp thời nắm chắc những thay đổi để đề xuất các biện pháp xử lý, điều chỉnh; cung cấp đủ, kịp thời các PTTT miễn phí và TTXH cho địa phương; hoàn thành các hoạt động về đấu thầu của cả năm 2013; xúc tiến các hoạt động hợp tác, tranh thủ viện trợ của các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ để bổ sung thêm nguồn lực cho thực hiện chương trình DS-KHHGĐ thông qua các dự án mới.

- Tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát, đánh giá và tổng kết kinh nghiệm nhằm kịp thời phát hiện, duy trì những mô hình tốt, những kinh nghiệm hay để phổ biến, mở rộng cũng như những lệch lạc, sai sót trong điều hành và tổ chức thực hiện để uốn nắn kịp thời.

2.4. Tiếp tục củng cố nhằm từng bước xây dựng cơ quan đoàn kết, mạnh về tổ chức, giỏi về nghiệp vụ, có phong cách làm việc hiện đại, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu công việc.

- Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục tư tưởng-chính trị, nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức đối với công việc. Tiến hành việc đánh giá, phân loại công chức theo định kỳ. Đưa công tác thi đua khen thưởng vào nền nếp.

- Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức mới của Tổng cục DS-KHHGĐ được Thủ tướng Chính phủ ban hành, Tổng cục sẽ tiến hành việc củng cố sắp xếp lại về tổ chức, cán bộ đối với các đơn vị nghiệp vụ và tổng hợp. Xây dựng và ban hành chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các Vụ, đơn vị, nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động.

- Tích cực bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thích hợp cho đội ngũ cán bộ, công chức trong cơ quan thông qua việc tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chung của Tổng cục và của Bộ Y tế, gửi đi đào tạo trong nước, bồi dưỡng qua công việc.

- Chấn chỉnh kỷ luật lao động, lề lối và tác phong làm việc. Phối hợp chặt chẽ với các Chi bộ đảng, tổ chức Công đoàn thực hiện việc kiểm tra thường xuyên việc tuân thủ kỷ luật lao động, đánh giá thi đua giữa các đơn vị.

- Tiếp tục làm tốt hơn việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức trong ngành Y tế, quy chế chi tiêu nội bộ trong cơ quan.

- Tích cực triển khai, đánh giá, cấp giấy chứng nhận và áp dụng ISO vào các hoạt động hành chính của Tổng cục, tiếp tục thực hiện việc ứng dụng phần mềm quản lý hành chính văn phòng điện tử Eoffice. Mở rộng ứng dụng môi trường làm việc trên mạng diện rộng, mạng riêng ảo.

Thực hiện việc chỉnh trang một bước trụ sở làm việc của cơ quan, đồng thời trong khuôn khổ cho phép tiến hành tiêu chuẩn hóa phương tiện và điều kiện làm việc của các Vụ, đơn vị và của các chức danh cán bộ theo quy định. Phối hợp với nhà thầu và các đơn vi liên quan trong việc đảm bảo tiến độ xây dựng trụ sở, phấn đấu đến cuối năm Tổng cục sẽ chuyển về làm việc tại trụ sở mới.

- Củng cố và tạo điều kiện cho các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động thể dục - thể thao, văn hóa - văn nghệ nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ công chức và tạo không khí sôi nổi trong cơ quan, đồng thời cố gắng nâng cao đời sống vật chất cho cán bộ, công chức trong cơ quan.

Nguồn: Báo cáo tổng kết của Tổng cục Dân số - KHHGĐ năm 2012.

 

Liên kết